Общи условия за дарения

Дарители
Дарител на фондация  „Петър Николов“ може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

Чрез petarnikolov.bg дарителят получава възможността да прави парични дарения за фондация  „Петър Николов“ онлайн чрез електронна платежна система (PayPal, ePay, Revolute) или по банков път на публикуваната на сайта банкова сметка.

Дарителят има право:
– да запази своята анонимност ако заяви желание за това, както и да поиска публичност на дарението си;
– да дари онлайн чрез платформите PayPal, ePay, Revolute или на обявена в сайта банкова сметка;
– да прави редовни дарения;
– да получи информация за предоставянето на дарението при поискване;
– да получи при желание документ за направеното дарение – Свидетелство за дарение;
– да ползва възможностите за данъчни облекчения, съгласно нормите на българското законодателство, като за целта Администраторът издава документ, удостоверяващ полученото дарение, който съдържа следните данни на дарителя:
• за физически лица: три имена, ЕГН, адрес, дата на получаване, основание и сума
• за юридически лица: наименование, Булстат/ЕИК, адрес, дата на получаване, основание, сума.
Дарителят се задължава да спазва настоящите Общи условия.
Дарителят се ангажира да съобщава на Администратора всяка промяна в наименованието, адреса си или в другите данни, необходими за издаването на документ/служебна бележка за направените дарения през годината

Администраторът
– усъвършенства технологията или структурата на различни дарителски услуги и разширява обхвата на предоставяните услуги за дарителите;

– оповестява публично имената на своите дарители само, ако те желаят това;
– осигурява качествено управление и организационно обслужване на различните дарителски услуги;
– разпределя коректно получаваните дарения в полза на крайните получатели, като спазва изразената писмено воля на дарителите;
– идентифицира Дарителя съгласно Вътрешните правила за реда за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на фондация  „Петър Николов“ и за целта изисква необходимата информация;

– Всички парични дарения в petarnikolov.bg се осъществяват на доброволен принцип.
– Те постъпват по банковите сметки на Администратора или в платформите PayPal, ePay, Revolute.
– Администраторът ги изразходва в съответствие с волята на дарителите.
– Направените дарения се получават по сметката на Администратора на сайта (фондация  „Петър Николов“) с удържани от съответния опeратор (PayPal, ePay, Revolute) и банки разходи за превод. Те зависят от вида на използваната карта/сметка и държавата, от която се плаща.

– Приходите от управление на паричните дарения като лихви, ДЦК, дивиденти и др. не увеличават сумата на дарението.
– При промяна на настоящите Общи условия Администраторът информира дарителите не по-малко от една седмица преди влизането в сила на промените.

Как да дарите чрез petarnikolov.bg:
1. petarnikolov.bg Ви предоставя следните възможности за даряване – месечно или еднократно, както и електронно чрез платформите PayPal, ePay, Revolute и с банков превод.

2. Ако предпочетете месечно онлайн даряване, над бутонa „чрез PayPal“ или „чрез ePay“  определете размера на дарението си като изберете сред зададените суми или заявите друга сума за еднократно дарение чрез PayPal и ePay. Натискането на бутона за дарение отваря формуляр за даряване с кредитна или дебитна карта.
Тук можете да създадете и свой акаунт в PayPal, ePay.

3. Дарения по банков път можете да инициирате като преведете определената от Вас сума по обявената в фондация  „Петър Николов“ сметка в банка или чрез онлайн банкиране.
4. Ако желаете да подпомогнете дейността на фондация  „Петър Николов“ можете да го направите с бутона „Подкрепа“ на началната страница на petarnikolov.bg.
5. Редовното даряване се урежда със сключване на договор за дарение с Администратора – фондация  „Петър Николов“.