Страницата съдържа общи условия за ползване на сайта petarnikolov.bg

Внимателно прочетете тези условия преди да използвате този уебсайт. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.

Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между Фондация „Петър Николов“ – от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн petarnikolov.bg и поддомейните му (наричани за краткост Уебсайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и услуги, предлагани от
Фондация „Петър Николов“ (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на petarnikolov.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.


Фондация „Петър Николов“ е фондация, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и вписано в Търговския регистър на Република България, със седалище: гр. Варна, …………………………………………………; ЕИК: ………………………………………………….

 1. Условия за използване на уебсайт petarnikolov.bg

  Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и уебсайтът се предоставят „във вида, в който са“, както и че фондация „Петър Николов“ не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно запитвания на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за услуги, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на уебсайта. В случай, че използването на този уебсайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.


  За да използва уебсайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Фондация „Петър Николов“ само предоставя информацията на уебсайта и не отговаря за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на уебсайта вследствие на експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.
 2. Задължения на потребителя при използване на контактните форми и сайта

  Предвид ползването на уебсайта, Потребителят се съгласява:


  a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);


  б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.


  В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, фондация „Петър Николов“ има право да закрие и/или изтрие информацията от него и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.


  С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, фондация „Петър Николов“ уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.
 3. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на фондация „Петър Николов“

  Личните данни на потребителите се събират и обработват само и единствено за целите на този уебсайт и дейността на Фондация „Петър Николов“ в обществена полза. Обемът на събираната информация е минимално възможният с оглед на целите, за които личните данни се използват.


  С въвеждане на личните данни от страна на потребителите в процеса на регистрация и извършване на запитване същите дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани, съхранявани и предоставяни на трети лица във връзка с целите на уебсайт, както и за предоставянето им на трети лица – партньори на фондация „Петър Николов“, във връзка с благотворителни кампании и дейности, политически кампании и свързани с основния предмет на дейност на фондацията в частна полза.


  Потребителите се съгласяват при въвеждане на адреса на електронната си поща да получават съобщения във връзка с посочените по-горе кампании и дейности, което се третира като „директен маркетинг”.


  Всеки потребител има право по всяко време да: поиска заличаване на личните му данни, възрази пред администратора срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това, да възрази срещу използването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да получи уведомление преди първо използване на личните му данни за целите на директния маркетинг.


  Искането за заличаване или възражението се извършва в писмена форма или по електронна поща. Когато се прави от пълномощник, към него се представя и нотариално заверено изрично пълномощно. В случаите, когато искането се изпраща по електронна поща фондация „Петър Николов“ извършва проверка за отказа на дадения от потребителя телефонен номер за контакт с оглед потвърждаване автентичността на автора на изявлението.
 4. Поведение на потребителите

  Потребителите декларират, че няма да възпроизвеждат по какъвто и да било начин – печатен, електронен и други намиращите се в него материали, освен по начините, допустими от законите или условията на уебсайта.


  Потребителите се задължават да не премахват наличните указания за авторско право, търговските марки и др., отнасящи се до защита на интелектуалната собственост, поставени от издателите на уебсайта върху произведенията.


  Използвайки уебсайта, Потребителят може да срещне съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства фонадация „Петър Николов“ няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез уебсайта.


  Потребителят се съгласява да НЕ използва petarnikolov.bg, за да:


  а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;


  б) създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън уебсайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън уебсайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.


  в) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;


  г) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на фондация „Петър Николов“, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;


  д) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произхода на съдържание, предавано чрез уебсайта;


  е) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);


  ж) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост („Права“) на която и да е страна;


  з) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма“, пренасочени с alias поддомейни, „пирамидални схеми“ или други форми за привличане на клиенти;


  и) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;


  й) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на уебсайта, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;


  к) да пречи за предоставяне на услугите на уебсайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с уебсайта;


  л) да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони;


  м) да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;


  н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.


  Фондация „Петър Николов“ си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до уебсайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка 4 изисквания.


  Фондаци „Петър Николов“ си запазва правото да редактира и премахва информация, предоставенa от потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка 5 изисквания.
 5. Авторски права и ограничения свързани с тях

  Фондация „Петър Николов“ дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в уебсайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на Фондация „Петър Николов“ или на трети лица, свързани пряко или коствено с материалите на уебсайта. Не се разрешава материалите на този уебсайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет уебсайт материали в други сайтове е забранена.


  Материалите на този уебсайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.


  Фондация „Петър Николов“ си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на уебсайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между Фондация „Петър Николов“ и лицето, публикуващо информацията.


  Наличният софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този уебсайт, е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните дистрибутори и партьори. Преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.
 6. Препратки от и към petarnikolov.bg

  Собствениците на уебсайтове и страници извън petar.bg имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на Provarna.bg при следните условия:


  а) препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието ѝ, разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи;


  б) не трябва да отваря страницата от Provarna.bg в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин. В това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на Provarna.bg;


  в) не трябва да посочва явно или неявно, че Provarna.bg препоръчва него и/или продуктите му;


  г) не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно услугите на Provarna.bg;


  Със създаването на препратка към Provarna.bg собственикът на уебсайта декларира, че приема настоящите общи условия, дори и да не ползва услугите на Provarna.bg.


  Собствениците на уебсайтове и страници извън patarnikolov.bg нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и др. съдържание, а само към HTML страниците, предоставящи това съдържание.


  Предоставените препратки на petarnikolov.bg към уебсайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Provarna.bg и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.


  Фондация „Петър Николов“ не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начина фондация „Петър Николов“ по никакъв начин не налага и не препоръчва тези уебсайтове на потребители, нито информацията, публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв уебсайт е изцяло оговорност на потребителя.


  Фондация „Петър Николов“ си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.


  Предвид международния характер на мрежата Интернет и че patarnikolov.bg е свързан с тази мрежа, фондация „Петър Николов“ не гарантира, че потокът информация към и от petarnikolov.bg няма да бъде следен и записван от трети страни.


  Фондация „Петар Николов“ управлява този уебсайт от офиса си във Варна, България. Фондация „Петар Николов“ не декларира, че материалите или услугите в този уебсайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.


  Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. фондация „Петър Николов“ не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Препратка към последния вариант на условията може да се види по всяко време във футъра на petarnikolov.bg.


  При използване услугите на фондация „Петър Николов“ потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.


  ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА PETARNIKOLOV.BG С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА УЕБСАЙТ PETARNIKOLOV.BG (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.


  Офисът на PETARNIKOLOV.BG сe намира на:


  Адрес: България, гр. Варна, …………………………….


  Тел.: +359 ……………………………


  Телефонната линия е отворена в работни дни от 9:00 до 17:00 ч. През останалото време може да оставите съобщение на телефонния секретар.


  Последна актуализация на 25.08.2023 г.