Много хора не знаят, че освен права, наследяват и задължения, като делът на задълженията и на правата е еднакъв, т.е. колкото им се полага по закон.

Представете си, че сте имали баща, когото сте виждали един път в живота си. След смъртта му се обаждат от банката, за да ви уведомят, че той е имал кредит, който не е платен и е станал изискуем, а вие сте неговият единствен наследник. Спокойно, не е дошъл краят на света.

Ако той няма никакво имущество, най-лесно е да направите отказ от наследство в Районния съд в района на който е открито наследството, т.е. по последния постоянен адрес на наследодателя. Няма срок да направите своя отказ от наследство, важно е да не сте приемали изцяло или части от наследството по никакъв начин, който да е достояние на кредиторите – например със заявление до съда за приемане на наследство или с действия, например живеете в наследственото жилище и сте се регистрирал адресно там, плащате данъците и съответно сте го предекларирал на свое име,  управлявате наследствен автомобил,  който сте регистрирал на свое име, вписани сте като собственик на наследственото жилище(извадили сте си нов нотариален акт), арендували сте наследствени ниви и получавате рента, изтеглили сте пари от сметки на починалия, вписали сте се като съдружник на мястото на починалия в търговско дружество и др.

Вторият вариант за вас е да приемете наследството по опис.

Това е специална процедура, която ви гарантира, че дори и да се появят кредитори, човек никога не знае, понякога може да са сметки за телефон, друг път тайно от съпругата изтеглен кредит, подписан запис на заповед, за който никой друг не знае, ще отговаряте само до размера на имуществото, собственост на починалия. Съгласно чл. 61, ал. 1 ЗН приемането по опис трябва да се заяви писмено от наследника в тримесечен срок от узнаване за откриването на наследството. Възможността за упражняване на субективното право на приемане по опис се свързва с узнаването. Срокът е преклузивен, но може да бъде продължен еднократно от районния съдия по местооткриване на наследството до три месеца. След изтичането на срока, наследникът губи възможността да приеме по опис. За него остава безсрочната възможност да приеме направо.

Приемането по опис е начин да се избегне неограничената отговорност за дълговете на наследодателя. Друг специален случай на приемане по опис на наследство е случаят когато наследникът, чиято запазена част е накърнена, упражнява това право спрямо лица, които не са наследници по закон(например са получили имот по завещание или с дарение), необходимо е той да е приел наследството по опис(чл. 30, ал. 2 от СК).2

Запомнете някои важни неща, предварителен отказ от наследство, преди смъртта на човек, е невъзможен и каквито и да е изявления в тази посока (нотариално заверени декларации и др.) не произвеждат никакво действия.

Задълженията по договорите, сключени с оглед личността, също не се наследяват, юридическите лица могат да наследяват само по завещание, наследяването по опис е задължително за наследници, които са малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение лица. Малолетните и непълнолетните също могат да се откажат от наследство, но засега практиката по този въпрос е противоречива, едни съдии уважават заявленията и постановяват вписване на отказ, други са на обратното мнение.

През Новата година предстои Върховния касационен съд да се произнесе с тълкувателно решение по този въпрос.

Няма пречка да се откажете от наследство и при вече започнал съдебен процес или по образувано изпълнително дело, в който сте привлечени като страна, защото сте наследник на длъжника. Така преди време, на една жена от София, след като представихме своевременно удостоверение, че е направила отказ от наследството на баща си, който не й бе оставил нищо друго освен спомена за една среща и борчове, съдът прекрати делото заведено срещу нея от банка.

Източник: thesite24.net